Raport

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz treść proponowanych uchwał

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-06-11 19:39:00
numer:16/2015
temat:Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku oraz informacja o przerwie w obradach
treść:W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku, Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka) przedstawia informację o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść proponowanych uchwał, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Proponowane uchwały dotyczą nowych punktów porządku obrad oraz spraw wprowadzonych już do porządku obrad.

Zarząd Spółki informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, o punkty:

- podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych,
- podjęcie uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego na finansowanie nabycia lub ułatwienia nabycia akcji Spółki (art. 345 § 4 i 8 Kodeksu spółek handlowych),
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami Zarządu

i przedstawia aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
14. Podjęcie uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego na finansowanie nabycia lub ułatwienia nabycia akcji Spółki (art. 345 § 4 i 8 Kodeksu spółek handlowych).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami Zarządu.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał.
podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznikiProjekty_uchwal_zgloszone_przez_Akcjonariusza