Raport

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2015-05-14 17:34:00
numer:4/2015
temat:Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 14 maja 2015 r. otrzymał następujące zawiadomienia:

1) zawiadomienie z dnia 13 maja 2015 r. na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (…) od akcjonariusza, spółki INC S.A., o treści:

„Na podstawie art. 69 ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka INC S.A. zawiadamia o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału powyżej 50 % ogólnej liczby głosów w spółce IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („IPO DK S.A.").

1. Zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku objęcia akcji w ramach emisji z prawem poboru i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Raport bieżący o rejestracji nowej emisji spółka przekazała dnia 12.05.2015 r.

2. Po rejestracji, INC S.A. posiada 3.540.500 akcje IPO DK S.A., dające 3.540.500 głosów, co stanowi 66,55% w kapitale i 66,55% w głosach. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.

3. Przed rejestracją akcji, INC S.A. posiadał 540.500 akcji IPO DK S.A., dających tyle samo głosów, stanowiących 40,64 % udziału w kapitale oraz 40,64 % udziału w głosach na WZA.”

2) zawiadomienie z dnia 13 maja 2015 roku na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zarządzającej Spółką oraz osoby nadzorującej Spółkę o objęciu w dniu 12 maja 2015 r. przez osobę blisko związaną z ww. osobami akcji nowej emisji IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. w ramach emisji z prawem poboru 3.000.000 sztuk akcji po cenie 0,10 zł za akcję. Ww. osoby nie wyraziły zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.
podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji