Raport

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2015-05-13 17:43:00
numer:2/2015
temat:Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 maja 2015 r. otrzymał od Pana Edmunda Kozaka - akcjonariusza i Wiceprezesa Zarządu Spółki, zawiadomienie z dnia 13 maja 2015 r. o następującej treści:

„Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) w związku z otrzymaną w dniu 12 maja 2015 roku informacją o rejestracji w dniu 29 kwietnia 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki zawiadamiam, iż w związku z ww. rejestracją mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej 5%.

Przed rejestracją ww. podwyższenia kapitału zakładowego posiadane przeze mnie 119 000 akcji Spółki stanowiły 8,95% jej kapitału zakładowego i uprawniały do 119 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 8,95% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału zakładowego posiadane przeze mnie 119 000 akcji Spółki stanowią 2,24% jej kapitału zakładowego i uprawniają do 119 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 2,24% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie informuję, iż nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje Spółki Nie istnieją osoby trzecie, z którymi miałbym zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji Spółki.”
podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji