Raport

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-05-13 11:35:00
numer:11/2015
temat:Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 maja 2015 r. Spółka zawarła z Equity Market Consulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (EMCG) umowę na pełnienie przez EMCG funkcji Autoryzowanego Doradcy (Umowa) w związku z wprowadzeniem akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (ASO NewConnect).

Umowa została zawarta na okres sześciu miesięcy z zastrzeżeniem, iż Umowa zostanie zrealizowana z dniem pierwszego notowania akcji serii G Spółki w ASO NewConnect.

Akcje zwykłe na okaziciela serii G Spółki zostały wyemitowane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2014 roku. W dniu 29 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii G.
podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".