Raport

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i ustalenie tekstu jednolitego Statutu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-05-12 15:34:00
numer:10/2015
temat:Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i ustalenie tekstu jednolitego Statutu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 maja 2015 roku powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki.

Nowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 532.000zł (pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na:
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;
5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.”

Dotychczasowe brzmienie§ 3 ust. 1 Statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.532.000zł (dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na:
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;
5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
6) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
7) nie więcej niż 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.”

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
podstawa prawna:§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznikiStatut_IPO_Doradztwo_Kapitaowe_S.A.