Raport

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-03-25 16:16:00
numer:9/2015
temat:Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) przedstawia informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki.
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 12 lutego do 12 marca 2015 roku
2) data przydziału instrumentów finansowych: 12 marca 2015 roku
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 3.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G
4) stopa redukcji: subskrypcja zakończona bez redukcji zapisów
5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 3.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G
6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 0,10 zł za jedną akcję
7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 33 podmioty, w tym 2 osoby prawne i 29 osób fizycznych
8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 33 podmioty, w tym 2 osoby prawne i 29 osób fizycznych
9) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: nie zostały zawarte żadne umowy o subemisję
10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
- przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 27 177 zł
- wynagrodzenie subemitentów, sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocja oferty: nie dotyczy
Koszty związane z emisją akcji serii G zostały uwzględnione w księgach rachunkowych jako koszty finansowe.
podstawa prawna:§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"