Raport

Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 grudnia 2014 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-12-18 17:34:00
numer:31/2014
temat:Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 grudnia 2014 roku
treść:W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku, Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 18 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały zmieniające Statut Spółki w poniższym zakresie:

1) § 1.1 Statutu Spółki:

Nowe brzmienie: „Firma Spółki brzmi: IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna.”

Dotychczasowe brzmienie: „Firma Spółki brzmi: IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna.”

2) § 1.2 Statutu Spółki:

Nowe brzmienie: „Spółka może używać skrótu firmy: IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.”

Dotychczasowe brzmienie: „Spółka może używać skrótu firmy: IPO Doradztwo Strategiczne S.A.”

3) § 2 Statutu Spółki:

Nowe brzmienie: „Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

2) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

3) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

4) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,

5) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

6) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

7) 73.1. Reklama,

8) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

9) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,

10) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

11) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

12) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

13) 69.10.Z Działalność prawnicza,

14) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

15) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych.”Dotychczasowe brzmienie: „Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;

2) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

3) 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe;

4) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych;

5) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja;

6) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

7) 73.1 Reklama;

8) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;

9) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;

10) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

11) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

12) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

13) 69.10.Z Działalność prawnicza;

14) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.”4) § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

Nowe brzmienie na mocy Uchwał Nr 6 i 7 z dnia 18 grudnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.532.000zł (dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;

5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

6) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F;

7) nie więcej niż 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;

o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.”

Dotychczasowe brzmienie:„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 133.000 zł (sto trzydzieści trzy tysiące złotych) i dzieli się na:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;

5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

5) § 3 ust. 4 Statutu Spółki:

Dodanie w § 3 ust. 4 w brzmieniu: „4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.”

6) § 16 ust. 1 pkt f Statutu Spółki:

Nowe brzmienie: „emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,”.

Dotychczasowe brzmienie: „emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,”
podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".