Raport

Zmiana Statutu Spółki planowana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 grudnia 2014 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-11-21 17:46:00
numer:29/2014
temat:Zmiana Statutu Spółki planowana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 grudnia 2014 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. („Spółka”) przekazuje proponowane zmiany Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 18 grudnia 2014 roku. Planowane zmiany dotyczą nadania nowej treści § 1 ust. 1-2, § 3 ust. 1 i § 16 ust. 1 pkt f, dodania w § 3 ust. 4 oraz rozszerzenia brzemienia § 2.§ 1.1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie: „Firma Spółki brzmi: IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna.”

Proponowane brzmienie: „Firma Spółki brzmi: IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna.”§ 1.2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie: „Spółka może używać skrótu firmy: IPO Doradztwo Strategiczne S.A.”

Proponowane brzmienie: „Spółka może używać skrótu firmy: IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.”§ 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie: „Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;

2) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

3) 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe;

4) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem

5) holdingów finansowych;

6) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja;

7) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

8) i zarządzania;

9) 73.1 Reklama;

10) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;

11) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;

12) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

13) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

14) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

15) 69.10.Z Działalność prawnicza;

16) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej

17) niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.”Proponowane brzmienie: „Przedmiotem działalności Spółki jest: … ”

Projekt uchwały stanowiąc o rozszerzeniu zakresu działalności nie zawiera szczegółowej propozycji i pozostawia zakres rozszerzenia działalności do wskazania przez Walne Zgromadzenie.§ 3 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 133.000 zł (sto trzydzieści trzy tysiące złotych) i dzieli się na:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;

5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Proponowane brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.133.000 zł (jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące złotych) i dzieli się na:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;

5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

6) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F;

7) nie więcej niż 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G;

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”§ 3 ust. 4 Statutu Spółki:

Dodaje się w § 3 ust. 4 w brzmieniu: „4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.”§ 16 ust. 1 pkt f Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie: „emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,”

Proponowane brzmienie: „emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,”.
podstawa
prawna:
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".