Raport

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-09-09 11:02:00
numer:23/2014
temat:Zawarcie umowy na sporządzenie prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się Zleceniodawcy o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 września 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza z dniem 8 września 2014 roku powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Panu Jarosławowi Ostrowskiemu, który dotychczas pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz powołała do składu Zarządu II kadencji Pana Łukasza Piaseckiego z powierzeniem funkcji Wiceprezesa Zarządu. W załączeniu Spółka przekazuje informacje na temat ww. osób zarządzających.

W związku z powyższym skład Zarządu Spółki na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego jest następujący:
- Jarosław Ostrowski – Prezes Zarządu,
- Edmund Kozak – Wiceprezes Zarządu,
- Łukasz Piasecki – Wiceprezes Zarządu,
- Piotr Białowąs – Wiceprezes Zarządu.
podstawa
prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki:Zyciorys_Jaroslaw_OstrowskiZyciorys_Lukasz_Piasecki