Raport

Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ IPO Doradztwo Strategiczne SA zwołanego na 27.06.2014

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-06-06 20:27:00
numer:17/2014
temat:Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ IPO Doradztwo Strategiczne SA zwołanego na 27.06.2014
treść:W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2014 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne SA na 27 czerwca 2014 roku („ZWZ”), Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA („Spółka”) informuje o otrzymaniu 5 czerwca 2014 r. od akcjonariusza Spółki, tj. od INC SA, żądania umieszczenia w porządku obrad ZWZ następujących spraw:

Odwołanie Pana Adama Wiśniewskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki
Odwołanie Pana Wojciecha Przygodzkiego, członka Rady Nadzorczej Spółki
Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki.


Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu nowy porządek obrad ZWZ uwzględniający powyższe sprawy. Jako załącznik do niniejszego raportu zostaje również przekazane żądanie INC SA wraz z projektami uchwał w sprawie przedmiotowych kwestii.
podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki:IPO_DS_Nowy_porzdek_obrad_ZWZ_zwoanego_na_27_czerwca_2014IPO_DS_danie_umieszczenia_okrelonych_spraw_w_porzdku_obrad