Raport

Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne SA zwołanego na 27 czerwca 2014 r.

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2014-06-06 20:06:00
numer:5/2014
temat:Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne SA zwołanego na 27 czerwca 2014 r.
treść:W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2014 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne SA na 27 czerwca 2014 roku („ZWZ”), Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA („Spółka”) informuje o otrzymaniu 5 czerwca 2014 r. od akcjonariusza Spółki, tj. od INC SA, żądania umieszczenia w porządku obrad ZWZ następujących spraw:

Odwołanie Pana Adama Wiśniewskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki
Odwołanie Pana Wojciecha Przygodzkiego, członka Rady Nadzorczej Spółki
Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki.


Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu nowy porządek obrad ZWZ uwzględniający powyższe sprawy. Jako załącznik do niniejszego raportu zostaje również przekazane żądanie INC SA wraz z projektami uchwał w sprawie przedmiotowych kwestii.
podstawa
prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki:IPO_DS_Nowy_porzdek_obrad_ZWZ_zwoanego_na_27_czerwca_2014IPO_DS_danie_umieszczenia_okrelonych_spraw_w_porzdku_obrad