Raport

Zawarcie umowy o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-05-30 17:21:00
numer:12/2014
temat:Zawarcie umowy o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 maja 2014 roku zawarł ze spółką z branży hotelarskiej ("Zleceniodawca") umowę o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu NewConnect ("Umowa").
Przedmiotem Umowy jest pełnienie przez Spółkę funkcji Autoryzowanego Doradcy Zleceniodawcy zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi ASO NewConnect, w tym sporządzenie Dokumentu Informacyjnego, świadczenie usług doradztwa na rzecz Zleceniodawcy w zakresie wprowadzenia akcji Zleceniodawcy, po przekształceniu w spółkę akcyjną, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, wsparcia w wypełnianiu przez Zleceniodawcę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO, bieżącego doradzania Zleceniodawcy w zakresie dotyczącym funkcjonowania w ASO oraz prawidłowej interpretacji zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku NewConnect.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Zawarcie Umowy wpisuje się w realizację przez Spółkę strategii w zakresie budowy zdywersyfikowanego portfela klientów.
podstawa
prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"