Raport

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2013.

rodzaj:EBI
typ:roczne
data:2014-05-30 17:15:00
numer:11/2014
temat:Raport roczny za rok obrotowy 2013
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2013.
podstawa
prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiOwiadczenia_Zarzadu
Opinia_i_Raport_bieglego_do_sprawozdania_finansowego_IPO_DS_2013
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_IPO_DS_za_2013_rokSprawozdanie_finansowe_IPO_DS_za_2013_rokList_Prezesa_Zarzadu_IPO_DS