Raport

Zawarcie umowy na oferowanie obligacji i doradztwo przy emisji

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-04-01 19:16:00
numer:9/2014
temat:Zawarcie umowy na oferowanie obligacji i doradztwo przy emisji
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Doradca) informuje, iż w dniu 31 marca 2014 r. powziął informację o podpisaniu przez wszystkie strony umowy na oferowanie obligacji w ofercie publicznej oraz na doradztwo przy emisji obligacji (Umowa). Umowa została zawarta pomiędzy Doradcą, spółką notowaną na rynku NewConnect (Zleceniodawca) oraz INVISTA Dom Maklerski S.A. (INVISTA DM).
Przedmiotem Umowy jest zlecenie przez Zleceniodawcę łącznie Doradcy oraz INVISTA DM czynności w ramach projektu polegającego na emisji przez Zleceniodawcę obligacji i wprowadzeniu tych obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu, w tym do pośrednictwa w proponowaniu przez Zleceniodawcę objęcia obligacji w trybie publicznej oferty. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, a w zakresie dotyczącym zlecenia czynności związanych z emisją obligacji w trybie oferty publicznej wchodzi w życie i wiąże strony z chwilą złożenia przez Zleceniodawcę oświadczenia obejmującego wniosek o podjęcie wymienionych czynności. Termin wykonania czynności, o których mowa powyżej został ustalony do dnia 30 czerwca 2014 r.
podstawa
prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".