Raport

Zawarcie z Zortrax Sp. z o.o. ramowej umowy na doradztwo i przeprowadzenie ofert papierów wartościowych

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-02-06 20:55:00
numer:3/2014
temat:Zawarcie z Zortrax Sp. z o.o. ramowej umowy na doradztwo i przeprowadzenie ofert papierów wartościowych
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (IPO DS) informuje, iż w dniu 5 lutego 2014 r. zawarł z INVISTA Dom Maklerski S.A. (INVISTA DM) oraz Zortrax Sp. z o.o. (Zortrax, Zleceniodawca) trójstronną ramowa umowę na doradztwo i przeprowadzenie ofert papierów wartościowych (Umowa).

Umowa została zawarta w związku z zamiarem Zortrax co do przeprowadzenia oferty publicznej obligacji i ich wprowadzenia do obrotu na Catalyst, przekształcenia w spółkę akcyjną, przeprowadzenia oferty publicznej akcji a następnie wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect oraz oferty publicznej akcji i przeniesienia akcji Zortrax z notowań na NewConnect na rynek regulowany.

Przedmiotem Umowy jest zlecenie przez Zortrax łącznie IPO DS oraz INVISTA DM (Wykonawcy) czynności w ramach przeprowadzenia ofert publicznych instrumentów finansowych oraz dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego.

Poza standardowymi dla tego rodzaju umów przypadkami wskazującymi na możliwość rozwiązania Umowy strony mają prawo do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym jeżeli w terminie 36 miesięcy od zawarcia Umowy akcje spółki nie będą notowane na rynku regulowanym.

Emitent uznaje powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, iż zawarcie Umowy wpisuje się w realizację przez IPO DS działań w zakresie budowy zdywersyfikowanego portfela klientów oraz rozwoju zakresu oferowanych usług.
podstawa
prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".