Raport

Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2014-01-27 15:20:00
numer:2/2014
temat:Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka, IPO DS) informuje, że w dniu 27 stycznia 2014 roku otrzymał od dwóch osób zarządzających oraz od Prokurenta Spółki sporządzone w tym samym dniu w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienia o transakcjach na akcjach IPO DS, których wartość w 2013 roku nie przekroczyła równowartości 5 tys. euro.

W dwóch zawiadomieniach osoba zarządzająca oraz Prokurent poinformowali o nabyciu odpowiednio 6.000 oraz 4.000 akcji Spółki po cenie równej wartości nominalnej w wysokości 0,10 zł za każdą akcję. Wydanie akcji serii C miało miejsce w dniu 15 lutego 2013 roku i nastąpiło w związku z wykonaniem praw z warrantów przyznanych w związku z realizacją programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki przyjętego na mocy Uchwały 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO DS z dnia 29 czerwca 2010 r.

W trzecim zawiadomieniu osoba zarządzająca inna niż osoba wskazana powyżej poinformowała o nabyciu 6.000 akcji Spółki po cenie równej wartości nominalnej w wysokości 0,10 zł za każdą akcję (wydanie tych akcji nastąpiło w tym samym czasie i na tej samej podstawie jak dla pozostałych osób zarządzających wskazanych powyżej), oraz dodatkowo o nabyciu w ramach transakcji zwykłych sesyjnych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect:
- w dniu 31 maja 2013 roku 5.613 akcji Spółki po średniej cenie 1,24 zł za jedną akcję,
- w dniu 3 czerwca 2013 roku 5.750 akcji Spółki po średniej cenie 1,27 zł za jedną akcję
- w dniu 6 czerwca 2013 roku 1.150 akcji Spółki po średniej cenie 1,26 zł za jedną akcję
- w dniu 24 czerwca 2013 roku 2.000 akcji Spółki po średniej cenie 1,03 zł za jedną akcję.

Osoby, których dotyczą ww. zawiadomienia nie wyraziły zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.
podstawa
prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych