Raport

Rejestracja zmiany Statutu IPO Doradztwo Strategiczne SA

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2013-08-14 13:28:00
numer:22/2013
temat:Rejestracja zmiany Statutu IPO Doradztwo Strategiczne SA
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka, IPO DS) informuje o zarejestrowaniu w dniu 25 lipca 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany treści § 5 ustęp 1 Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2013 r.
Zmiana Statutu, o której mowa powyżej dotyczy rozszerzenia liczebności składu osobowego Zarządu Spółki z trzech do czterech członków.
O dokonaniu ww. zmiany Statutu Spółka informował w raporcie bieżącym EBI nr 19/2013 z dnia 1 lipca 2013 r.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 16/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie powołania osób zarządzających IPO DS drugiej kadencji Spółka informuje, iż w związku z zarejestrowaniem ww. zmiany Statutu Zarząd Spółki funkcjonuje w następującym składzie:
- Pan Cezary Nowosad pełni funkcję Prezesa Zarządu,
- Pan Edmund Kozak pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu,
- Pan Jarosław Ostrowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu,
- Pan Piotr Białowąs pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.