Raport

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2013-06-11 16:15:00
numer:12/2013
temat:Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 11 czerwca 2013 r. otrzymał od akcjonariusza, INVESTcon GROUP S.A., zawiadomienie o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt i 6 oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…), (t.j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 ze zm.) INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Zawiadamiający) informuje, że w dniu 6 czerwca 2013 r. roku podpisał z Cezarym Nowosadem, Edmundem Kozakiem i Jarosławem Ostrowskim porozumienie akcjonariuszy (dalej: Porozumienie) spółki IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (dalej: Spółka). Porozumienie dotyczy wyłącznie zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku w zakresie zgodnego głosowania nad uchwałami w sprawach:
a. Powołania Rady Nadzorczej spółki nowej kadencji
b. Zmiany statutu spółki poprzez wprowadzenie zapisu "Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków."
c. Zatwierdzenia sprawozdań za rok 2012, przeznaczenia zysku za rok 2012 na kapitał zapasowy i absolutoriów dla członków organów spółki za rok 2012.
Na dzień podpisania porozumienia:
Zawiadamiający posiada 532.118 akcji Spółki (w tym 30.000 akcji imiennych) dających tyle samo głosów, co stanowi 40,01 % w kapitale i w głosach na Walnym Zgromadzeniu.
Cezary Nowosad posiada 131.513 akcji Spółki dających tyle samo głosów, co stanowi 9,89 % w kapitale i w głosach na Walnym Zgromadzeniu,
Jarosław Ostrowski posiada 157.000 akcji Spółki dających tyle samo głosów, co stanowi 11,80 % w kapitale i w głosach na Walnym Zgromadzeniu,
Edmund Kozak posiada 119.000 akcji Spółki dających tyle samo głosów, co stanowi 8,95 % w kapitale i w głosach na Walnym Zgromadzeniu,
Łącznie Strony porozumienia posiadają 939.631 akcji Spółki dających 939.631 głosów, co stanowi 70,65% w kapitale i daje prawo do wykonywania 70,65 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze będący stronami Porozumienia nie wykluczają dalszego zwiększania swego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od daty niniejszego zawiadomienia.
Podmioty zależne od akcjonariuszy będących stronami Porozumienia nie posiadają akcji Spółki.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.
Zawiadamiający został wskazany przez strony Porozumienia, jako podmiot obowiązany do wykonania obowiązków związanych z zawarciem Porozumienia, a wynikających z w/w ustawy o ofercie publicznej."
podstawa
prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji