Raport

Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Spółki o nabyciu akcji IPO Doradztwo Strategiczne S.A.

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2013-06-07 15:23:00
numer:11/2013
temat:Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Spółki o nabyciu akcji IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
treść:Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2013 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Jarosława Ostrowskiego, zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z wymogiem art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jako Wiceprezes Zarządu IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) zawiadamiam, iż w dniach 15 lutego oraz 4-5 czerwca 2013 r. nabyłem łącznie 43 380 (czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji Spółki w następujących transakcjach:
1) w dniu 15 lutego 2013 r. nabyłem 6 000 akcji po cenie 0,1 zł (dziesięć groszy) za akcję. Akcje nabyłem w wyniku wydania akcji serii C w związku z wykonaniem praw z warrantów przyznanych w związku z realizacją programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki przyjętego na mocy Uchwały 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO DS z dnia 29 czerwca 2010 r.
2) w dniu 4 czerwca 2013 roku nabyłem 36 645 akcji po cenie 0,4 zł (czterdzieści groszy) za akcję. Akcje nabyłem poza rynkiem zorganizowanym na podstawie umowy cywilnoprawnej.
3) w dniu 5 czerwca 2013 roku nabyłem 735 akcji po cenie 1,5 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za akcję. Akcje nabyłem w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
w wyniku czego, po rozliczeniu transakcji z dnia 4 czerwca 2013 roku, nastąpi zwiększenie posiadanej przeze mnie liczby akcji powyżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Obecnie posiadam 119 620 akcji Spółki, które stanowią 8,99% jej kapitału zakładowego i uprawniają do 119 620 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 8,99 %ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po rozliczeniu wskazanych powyżej transakcji z dnia 4 oraz 5 czerwca 2013 roku posiadać będę 157 000 akcji Spółki, które stanowić będą 11,8 % jej kapitału zakładowego i uprawniać będą do 157 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 11,8 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

W związku z przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zawiadamiam, że w okresie 12-u nadchodzących miesięcy nie mam zamiaru dalszego zwiększania swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie informuję, iż nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje IPO Doradztwo Strategiczne S.A. Nie istnieją osoby trzecie, z którymi miałbym zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji IPO Doradztwo Strategiczne S.A."
podstawa
prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji