Raport

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2013-06-07 14:38:00
numer:10/2013
temat:Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku
treść:W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 8/2013 oraz 9/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2013 roku INVESTcon GROUP S.A., w oparciu o art. 401 §1 k.s.h. jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz), zgłosił wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku punktu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki", obejmującego uchwałę o następującej treści:

[Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:
"Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków".]

Rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku o pkt 11 uwzględniający wniosek Akcjonariusza przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku opublikowane w przywołanych raportach ESPI nr 8/2013 oraz 9/2013 pozostają bez zmian.
podstawa
prawna:
Inne uregulowania