Raport

Zmiana statutu planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2013 r.

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2013-06-03 17:20:00
numer:13/2013
temat:Zmiana statutu planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2013 r.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2013 r. planowana jest zmiana Statutu Spółki zgodnie z którą zmianie ulegnie treść § 3a.

Dotychczasowe brzmienie § 3a Statutu
"§ 3a
Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 30.000zł (trzydzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:
1) upoważnienie określone w niniejszym §3a zostało udzielone na okres do dnia 6 czerwca 2014 roku;
2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zarrian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
3) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia;
4) cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 12zł (dwanaście złotych);
5) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
6) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
7) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
8) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany."

Proponowane brzmienie § 3a Statutu:
"§ 3a
Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 97.500zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:
1)upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2015 roku;
2)Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
3)Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego nie może być niższa niż trzymiesięczna średnia arytmetyczna kursu akcji spółki, pomniejszona o 20% dyskonta;
4)Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
5)Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
6)Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
7)Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a)zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
b)podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
c)podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
d)zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany."
podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"