Raport

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2013-05-24 20:20:00
numer:9/2013
temat:Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (IPO DS, Spółka) informuje, iż w dniu 24 maja 2013 roku powziął informację o rejestracji w dniu 13 maja 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.000 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej zostało zrealizowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Akcje serii C zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C, pozbawienia prawa obrotu dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcje serii C Spółki zostały wyemitowane w związku z realizacją programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki przyjętego na mocy Uchwały 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO DS z dnia 29 czerwca 2010 r. Akcje serii C zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej 9 osobom. Akcje, o których mowa powyżej zostały objęte przez ww. osoby w dniu 3 grudnia 2012 roku.

Po zarejestrowaniu przedmiotowego podwyższenia, kapitał zakładowy IPO DS wynosi 133.000 zł i dzieli się na 1.330.000 akcji, z których przysługuje prawo do 1.330.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Struktura kapitału zakładowego Emitenta po rejestracji podwyższenia przedstawia się następująco:
• 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
• 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
• 30.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
• 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda
• 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
podstawa
prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".