Raport

Zawarcie umowy na przygotowanie Prospektu emisyjnego

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2013-05-14 17:26:00
numer:7/2013
temat:Zawarcie umowy na przygotowanie Prospektu emisyjnego
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (IPO DS) informuje, iż w dniu 13 maja 2013 r. została podpisana umowa (Umowa) pomiędzy IPO DS a spółką, której akcje są wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (Spółka), której przedmiotem jest sporządzenie określonych części Prospektu emisyjnego Spółki w związku z ubieganiem się o dopuszczenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (Prospekt), koordynacja prac podmiotów zaangażowanych w przygotowanie Prospektu, uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego w związku z zatwierdzeniem Prospektu oraz dokonywanie aktualizacji Prospektu w okresie od jego zatwierdzenia do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu giełdowego.

Umowa została zawarta na czas określony - do dnia wprowadzenia wszystkich akcji objętych Prospektem do obrotu giełdowego, z zastrzeżeniem, iż Spółka ma prawo wypowiedzenia jej w każdym czasie. Ponadto strony mają prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli do dnia 31 grudnia 2013 r. akcje objęte Prospektem emisyjnym nie będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zawarcie przedmiotowej umowy wpisuje się w realizację przez IPO DS strategii w zakresie budowy zdywersyfikowanego portfela klientów.
podstawa
prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".