Raport

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2012-11-16 09:19:00
numer:18/2012
temat:Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (IPO DS, Spółka) informuje, iż w dniu 15 listopada 2012 roku powziął informację o rejestracji w dniu 10 listopada 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.000 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej zostało zrealizowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Akcje serii C zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C, pozbawienia prawa obrotu dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcje serii C Spółki zostały wyemitowane w związku z realizacją programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki przyjętego na mocy Uchwały 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO DS z dnia 29 czerwca 2010 r. Akcje serii C zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej 7 osobom. Akcje, o których mowa powyżej zostały objęte przez ww. osoby w dniu 6 października 2011 roku.

Po zarejestrowaniu przedmiotowego podwyższenia, kapitał zakładowy IPO DS wynosi 130.000 zł i dzieli się na 1.300.000 akcji, z których przysługuje prawo do 1.300.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Struktura kapitału zakładowego Emitenta po rejestracji podwyższenia przedstawia się następująco:
•1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
•100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
•30.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
•100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda
•70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
podstawa
prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".