Raport

Zmiana statutu dokonana przez ZWZA

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2012-07-01 13:13:00
numer:14/2012
temat:Zmiana statutu dokonana przez ZWZA
treść:W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2012 z dnia 1 lipca 2012 roku Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka, IPO DS) informuje, że obradujące w dniu 30 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa powyżej, polega na:

- dodaniu w § 2 punktu 14 w brzmieniu:

"14) 64.99 Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.";

- skreśleniu § 3a w obecnym brzmieniu i nadaniu mu następującego brzmienia:

"§ 3a

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 97.500zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy piećset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:

1) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2015 roku;

2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;

3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego nie może być niższa niż trzymiesięczna średnia arytmetyczna kursu akcji spółki, pomniejszona o 20% dyskonta;

4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;

6) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);

7) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany."

Skutek w postaci ww. zmian Statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisania tych zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"