Raport

Uchwały WZA

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2012-07-01 13:10:00
numer:12/2012
temat:Uchwały WZA
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka, IPO DS) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 30 czerwca 2012 roku.

Spółka informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrywania:

- punktu 11 planowanego porządku obrad pn. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego,

- punktu 12 planowanego porządku obrad pn. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych,

- punktu 13 planowanego porządku obrad pn. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nowej serii, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej serii do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.
podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki Uchwaly_podjete_-_ZWZ_IPO_DS_2012