Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżący
data:2021-03-04 17:23:00
numer:3/2021
temat:Podpisanie umowy z firmą audytorską
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 4 marca 2021 roku, działając zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 27 stycznia 2021 roku, podpisał umowę z Eureka-Auditing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy al. Marcinkowskiego 22, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 137 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000183841, na przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020 oraz 2021.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.