Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżący
data:2020-12-02 12:57:00
numer:13/2020
temat:Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) ponownie wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00, do dnia 12 lutego 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji Spółki odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Na podstawie obowiązujących przepisów, akcje mające postać dokumentów utracą moc obowiązującą z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu dokumenty akcji uzyskają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Z dniem 1 marca 2026 r. dokumenty akcji utracą również moc dowodową.

Niniejsze wezwanie jest ostatnim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Informacje o wezwaniu zostaną również udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: https :/ /ipo.com.pl/ri-obowiazkowa-dematerializacja/.

podstawa prawna:Inne uregulowania