Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżący
data: 2021-04-14 17:43:00
numer:9/2021
temat:Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2021 roku otrzymał od Pana Edmunda Kozaka, zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

"W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu dotychczas posiadanego przeze mnie udziału w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Zdarzeniem powodującym zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce było dokonanie transakcji zbycia w dniu 8 kwietnia 2021 r. 11.578 akcji Spółki na rynku NewConnect.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed dokonaniem transakcji posiadałem 476.120 akcji Spółki, stanowiących 5,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 476.120 głosów, co stanowiło 5,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po dokonaniu transakcji, o której mowa w pkt. 1 posiadałem 464.542 akcji Spółki, stanowiących 4,89% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 464.542 głosów w Spółce, co stanowiło 4,89% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Aktualnie, po dokonaniu transakcji zbycia w dniach 9 - 14 kwietnia 2021 r. 83.377 akcji Spółki na rynku NewConnect, posiadam 381.165 akcji Spółki, stanowiących 4,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 381.165 głosów w Spółce, co stanowi 4,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Nie dotyczy. Nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy. Nie występują osoby trzecie, z którymi miałbym zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia praz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy. Nie jestem posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy. Nie jestem posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt. 6 powyżej.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt. 3, 6 i 7 powyżej i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

381.165 głosów w Spółce, co stanowi 4,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce."
podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji