Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżący
data:2021-03-11 20:01:00
numer:8/2021
temat:Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. informuje, iż w dniu 11 marca 2021 roku otrzymał od Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zawiadamiający"), zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

"Działając na podstawia art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"), niniejszym informuję o osiągnięciu udziału Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki pod firmą IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent").

Osiągnięcie stanu posiadania akcji Emitenta przez Zawiadamiającego bezpośrednio w wysokości 38,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, nastąpiło w związku z zawarciem w dniu 11 marca 2021 r. umowy zakupu akcji Emitenta ("Umowa Nabycia Akcji").

Przed zawarciem Umowy Nabycia Akcji, Zawiadamiający nie posiadał akcji Emitenta. W następstwie zawarcia Umowy Nabycia Akcji, Zawiadamiający posiada 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta (stanowiących 38,93% kapitału zakładowego Emitenta), uprawniających do wykonania 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 38,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta).

Nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Emitenta.

Zawiadamiający oświadcza, że nie istnieją osoby, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawniania do wykonywania prawa głosu.

Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 3,7,8, Ustawy o Ofercie wynosi 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 38,93% ogólnej liczby głosów."
podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji