Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2020-06-19 17:11:00
numer:6/2020
temat:Otrzymanie Subwencji Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała pozytywną decyzję o przyznaniu Subwencji Finansowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju S.A. ("PFR") a Spółką.

Zgodnie z umową PFR wypłaci Spółce subwencję finansową w kwocie 60 000 zł, będącej całkowitą wnioskowaną przez Spółkę kwotą, przelewem na konto bankowe prowadzone dla Spółki przez Santander Bank Polska S.A.

Subwencja została udzielona na podstawie umowy subwencji finansowej z której treści wynika m.in., iż:

- kwota subwencji jest nieoprocentowana,

- spłata kwoty subwencji rozpocznie się 13 miesiąca licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia jej wypłaty,

- kwota subwencji będzie spłacana w 24 równych miesięcznych ratach,

- umowa przewiduje możliwość umorzenia zwrotu części kwoty subwencji, przy czym decyzję o wysokości zwrotu subwencji podejmie Polski Fundusz Rozwoju S.A. na zasadach wynikających z zawartej umowy.
podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.