Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2020-06-10 17:15:00
numer:4/2020
temat:Likwidacja spółki zależnej od Emitenta
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Crowdfunding S.A., tj. spółki zależnej od Emitenta ("Spółka Zależna"), w której Emitent posiada 100.000 akcji, co stanowi 100% akcji oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu, podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki Zależnej, rozpoczęciu jej likwidacji oraz powołaniu likwidatora w osobie Łukasza Piaseckiego.
podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.