Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2020-05-11 22:24:00
numer:2/2020
temat:Informacja o utworzonym odpisie aktualizującym wartość aktywów
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 11 maja 2020 r., w związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za I kwartał 2020 r., podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu wartości aktywów dla inwestycji długoterminowej w podmiocie Capital Market Brand sp. z o.o., w której udział Emitenta w kapitale zakładowym wynosi 49,59%.

W związku z otrzymaniem od ww. podmiotu danych finansowych na koniec 31 grudnia 2019 r. Spółka dokonała wyceny tej inwestycji metodą praw własności. W jej rezultacie dokonano odpisu wartości inwestycji w kwocie 25.145,71 zł. w danych za I kwartał 2020 r.

Wyżej opisany odpis będzie miał wpływ na dane finansowe zaprezentowane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2020.
podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne