Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżący
data:2020-11-13 14:32:00
numer:10/2020
temat:Informacja o utworzonych odpisach aktualizujących wartość należności i zobowiązań oraz o odwróceniu odpisu należności spłaconych
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 13 listopada 2020 r., w związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za III kwartał 2020 r., podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności i zobowiązań oraz o odwróceniu odpisu należności spłaconych.

W wyniku dokonanej analizy i przeglądu należności oraz zobowiązań od kontrahentów, w których znaczny procent powstał przed rokiem 2019, z uwagi na niski wskaźnik rotacji tych należności, Emitent dokonał odpisu dla pozycji należności w kwocie łącznej 103 787,14 zł oraz dla pozycji zobowiązań w kwocie łącznej 23 031,41 zł.

Ponadto w związku z uzyskaniem spłaty należności uprzednio odpisanych Emitent dokonał odwrócenia odpisu dla tej pozycji w kwocie łącznej 129 035,35 zł.

Wyżej opisane odpisy będą miały istotny wpływ na dane finansowe zaprezentowane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za rok 2020.

Spółka informuje, iż wysokość odpisów będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego, stąd wskazane w niniejszym raporcie wartości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od wyników, które zostaną opublikowane w omawianych sprawozdaniach finansowych za rok 2020.
podstawa prawna:Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.