Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżący
data:2021-03-10 21:48:00
numer:4/2021
temat:Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności, zobowiązań, aktywów finansowych oraz o odwróceniu odpisu należności spłaconych i wartości aktywów finansowych, które zostaną ujęte sprawozdaniu finansowym
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 10 marca 2021 r.,

w trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego Spółki

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r. stwierdzono konieczność utworzenia następujących odpisów aktualizujących mających wpływ na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy Emitenta za 2020 r.:

1. odpis aktualizujący wartość należności (wpływ na wynik ujemny) w łącznej wysokości 27.700,80 zł

2. odpis aktualizujący wartość zobowiązań (wpływ na wynik dodatni) w łącznej wysokości 19.688,44 zł

3. odpis aktualizujący aktywa finansowe (wpływ na wynik ujemny) w łącznej wysokości 34.056,54 zł, oraz odwrócenie odpisu aktywów finansowych (wpływ na wynik dodatni) w łącznej wysokości 48.522,73 zł.

Ponadto, w związku z uzyskaniem spłaty należności uprzednio odpisanych, Emitent dokonał odwrócenia odpisu dla tej pozycji w kwocie łącznej 5.904,00 zł.

Wyżej opisane odpisy będą miały istotny wpływ na dane finansowe zaprezentowane w jednostkowym

sprawozdaniu finansowym Emitenta oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy

Kapitałowej Emitenta za rok 2020.

Spółka informuje, iż wysokość odpisów będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego, stąd

wskazane w niniejszym raporcie wartości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od wyników,

które zostaną opublikowane w omawianych sprawozdaniach finansowych za rok 2020.
podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.