Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2020-03-18 15:27:00
numer:6/2020
temat:Korekta raportu bieżącego EBI nr 8/2019 - Podpisanie umowy z firmą audytorską
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2019 opublikowanego w dniu 11 marca 2019 r., niniejszym przekazuje korektę przedmiotowego raportu bieżącego z uwagi na omyłkowe niewskazanie w treści raportu, iż umowa z firmą audytorską została zawarta na przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki również za rok 2019, podczas gdy zgodnie z wymienioną umową obejmuje ona przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz 2019.

„Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 11 marca 2019 roku, działając zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, podpisał umowę z Eureka-Auditing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy al. Marcinkowskiego 22, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 137 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000183841, na przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2018 oraz 2019.”
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.