nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Życiorysy Członków Zarządu

Cezary Nowosad

W trakcie pracy zawodowej brał udział w wielu postępowaniach związanych z dopuszczeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu.

W latach 2004-2005 uczestniczył w przeprowadzeniu ofert publicznych Grupy LOTOS S.A., Zakładów Chemicznych Police S.A., Zakładów Azotowych Puławy S.A. Ponadto był odpowiedzialny za proces restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów Wielkiej Syntezy Chemicznej (Zakłady Azotowe w Tarnowie S.A., Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Zachem S.A., ZCh Sarzyna S.A.) oraz przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia podmiotów WSCh względem PGNiG S.A. (2004-2006).

Od 1997 r. związany był bezpośrednio z rynkiem kapitałowym, pracując jako Dyrektor Działu Rozwoju i Analiz w MTS-CeTO S.A. – spółce prowadzącej pozagiełdowy obrót papierami wartościowymi. Z ramienia MTS-CeTO S.A. był ekspertem w programie „Advisory and Training Services for Government and Parliamentary Institutions in the Context of Poland’s Future Accession to the European Union”.

Decyzją Przewodniczącego KPWiG (obecnie KNF) został powołany na stanowisko Koordynatora ds. Realizacji Programu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (nadzór nad realizacją kampanii edukacyjno-informacyjnej nt. wykorzystania możliwości rynków regulowanych – giełdowego i pozagiełdowego – dla rozwoju sektora MŚP, kampania prowadzona była w ramach rządowego programu wspierania drobnej przedsiębiorczości na lata 1999-2003.

Od 2004 r. pracował w Nafcie Polskiej S.A. - wyspecjalizowanej spółce Skarbu Państwa realizującej rządowe programy Restrukturyzacji i prywatyzacji sektora naftowego oraz Program restrukturyzacji i prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej, mające na celu m.in. podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży rafineryjnej i sektora wielkiej syntezy chemicznej oraz pozyskanie dla nich zewnętrznych inwestorów strategicznych - początkowo jako Doradca Prezesa, a następnie Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu.

W lutym 2006 r. objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu p.o. Prezesa Zarządu Towarzystwa Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A.

Od sierpnia 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu IPO Doradztwo Strategiczne SA.

Od kwietnia 2010 r. pełni funkcja Prezesa Zarządu Invista S.A. (dawniej ECM S.A.) oraz Prezesa Zarządu spółki zależnej, INVISTA Dom Maklerski S.A. (dawniej ECM Dom Maklerski S.A.)
Zasiada lub zasiadał w radach nadzorczych następujących spółek: Grupa LOTOS S.A. (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Strategii), Agroman Sp. z o.o. (Przewodniczący), PRI Bazalt S.A. (Przewodniczący), Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., NFI Progress S.A., Petrobaltic S.A., Plast-Box S.A. i obecnie J&M Sp. z o.o. oraz Index Copernicus International S.A. (Wiceprzewodniczący).

Jest ekspertem Business Centre Club ds. rynku kapitałowego i współautorem wielu publikacji związanych z rynkiem kapitałowym, współpracował m.in. z „Naszym Rynkiem Kapitałowym” (obecnie „miesięcznik Kapotałowy”).

Prowadził wykłady w Instytucie Rozwoju Biznesu - Fundacji Centrum Prywatyzacji oraz dla Związku Maklerów i Doradców.

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (kierunki: fizyka i fizyka medyczna) oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej (kierunki: finanse i zarządzanie).

Ukończył Studium doradcy inwestycyjnego i analityka papierów wartościowych (Centrum Prywatyzacji).

Uczestniczył w licznych szkoleniach specjalistycznych m.in. w szkoleniach dla inspektorów nadzoru nad instytucjami prowadzącymi obrót papierami wartościowymi, organizowanych przez Financial Services Volunteer Corps Poland we współpracy ze specjalistami z National Association of Securities Dealers (USA).

Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Jarosław Ostrowski

Z rynkiem kapitałowym związany jest od roku 1996. Wieloletni pracownik, od roku 2005 Dyrektor Departamentu Emitentów urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, uprzednio Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Do końca 2009 roku w urzędzie KNF zajmował się zagadnieniami związanymi z publicznymi ofertami papierów wartościowych oraz obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych.

W trakcie pracy zawodowej w Nadzorze, brał udział lub nadzorował ponad tysiąc postępowań związanych z dopuszczeniem do publicznego obrotu papierów wartościowych lub zatwierdzeniem dokumentów ofertowych (w tym wszystkich największych projektach prywatyzacyjnych). Aktywny uczestnik prac legislacyjnych związanych z regulacjami rynku kapitałowego.

Wielokrotnie jako prelegent prowadził wykłady i seminaria współpracując m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Fundacją Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Fundacją Rozwoju Rynku Kapitałowego, Fundacją Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego, Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego oraz wielu innymi organizacjami.

W 2001 r. powołany na eksperta krajowego ds. rynków kapitałowych współpracującego z CeTO S.A. oraz Ministerstwem Gospodarki w ramach rządowego programu „Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do roku 2002” przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 11 maja 1999 r.

Do roku 2003 ściśle współpracował z Fundacją na rzecz Kredytu Hipotecznego.

Od kwietnia 2010 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w INVISTA Dom Maklerski S.A. (dawniej ECM Dom Maklerski S.A.).

Od maja 2010 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w IPO Doradztwo Strategiczne SA.

Wykładowca: - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości (2003-2004), - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Studia Podyplomowe dla Doradców Inwestycyjnych (2001 –2004), - Uniwersytet Warszawski Wydział Ekonomiczny oraz Studia Podyplomowe – okazjonalnie (1999 –2004).

Autor wielu publikacji związanych z publicznym obrotem papierami wartościowymi oraz emisją papierów dłużnych. Uczestniczył w wielu konferencjach i szkoleniach związanych z rynkiem kapitałowym, w tym w szkoleniu dotyczącym zasad i regulacji związanych z wprowadzeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu zorganizowanego przez U.S. Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Handel Wewnętrzny.

Edmund Kozak

Odpowiedzialny w IPO DORADZTWO STRATEGICZNE za obszar obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego Navigator SA. Przewodniczący Rady Nadzorczej APLISENS SA.

Od 1996 roku związany z rynkiem kapitałowym. W roku 1997 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, w 1996 - tytuł specjalisty ewidencji papierów wartościowych. W latach 1996-2001 w EASTBROKERS Warszawski Dom Maklerski SA (późniejsza nazwa - Global Capital Partners Poland SA), gdzie pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Finansowego - Prokurenta i Kierownika Działu Analiz i Emisji. W latach 2002-2005 Dyrektor Biura i Dyrektor ds. Projektów Izby Domów Maklerskich. W roku 2004, na podstawie uchwały NWZ GPW w Warszawie SA, został powołany na stanowisko sędziego Sądu Giełdowego.

Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik SA (2005-2006) oraz Doradcy Zarządu w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat SA (2004-2005). W latach 2004-2006 zasiadał w Radzie Nadzorczej Ciech SA (Sekretarz Rady, przewodniczący jej Komitetu Audytowego).

Z wykształcenia chemik - Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1986-1996 pracownik naukowy Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Doktor w specjalności agrofizyka.

W 2004 r. ukończył studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (program realizowany we współpracy z London Business School, HEC Paris Graduate Business School i Norwegian School of Economics and Business Administration).