nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zmiany Statutu Spółki dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2018-09-19 17:49:00
numer:  20/2018
temat:  Zmiany Statutu Spółki dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje informację o zmianie Statutu Spółki, której dokonano uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 września 2018 r. 

W Statucie dodano § 3a o następującym brzmieniu:
㤠3a
Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: 
1) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 30 kwietnia 2021 roku; 
2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne; 
3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej; 
4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; 
5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; 
6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 
a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, 
b) ustalenia formy wydawanych akcji, w tym podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, 
c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 
d) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.” 

podstawa  
prawna:  
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"