nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2018-06-25 20:56:00
numer:  10/2018
temat:  Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 25 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę wprowadzającą zmiany do § 3 ust. 1  Statutu Spółki.     

 Nowe brzmienie  § 3 ust. 1  Statutu Spółki:

 „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 950.337,10 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.150.337,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na:          

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;    

2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;           

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;           

4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;       

5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;           

6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;

7) 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H;

8) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I;   

9) od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K;      

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

 

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1  Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 950.337,10 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem 10/100 złotych) i nie więcej niż 1.150.337,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;

5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;

7) 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H;

8) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I;

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

podstawa  
prawna:  
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".