nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2014-06-28 09:48:00
numer:  21/2014
temat:  Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku
treść:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 28 czerwca 2014 roku, Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 27 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa powyżej, polega na zmianie § 3a Statutu Spółki i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
„§ 3a Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 99.750zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset  pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
1) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 27 czerwca 2017 roku;
2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;
4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
6) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu na akcje w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
7) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
b) ustalenia formy wydawanych akcji, w tym podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”

Dotychczasowe brzmienie § 3a Statutu Spółki:
„§3a Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 30.000zł (trzydzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:
1) upoważnienie określone w niniejszym §3a zostało udzielone na okres do dnia 6 czerwca 2014 roku;
2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
3) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia;
4) cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 12zł (dwanaście złotych);
5) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
6) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
7) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
8) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany."

podstawa  
prawna:  
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".