nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2016-04-18 16:01:00
numer:  6/2016
temat:  Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. "Spółka" informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2016 r. otrzymał od INC S.A. zawiadomienie z dnia 18 kwietnia 2016 r. o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka INC S.A. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("IPO DK S.A.") poniżej progu 20%.
1. Zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku dokonania przeksięgowania akcji w wyniku umowy sprzedaży akcji z dnia 15 lipca 2015 r. (informacja umowach została przekazana raportem bieżącym z dnia 15 lipca 2015 r.) Przeksięgowanie akcji zostało rozliczone dnia 14 kwietnia 2016 r. (655.086 sztuk) i 15 kwietnia 2016 r. (1.060.828 sztuk).
2. Po dokonaniu przeksięgowania akcji, INC S.A. posiada 1.064.000 akcje IPO DK S.A., dające 1.064.000 głosów, co stanowi 19,33% w kapitale i 19,33% w głosach. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej. 
3. Przed przeksięgowaniem akcji, INC S.A. posiadał 2.779.914 akcje IPO DK S.A., dające 2.779.914 głosów, co stanowiło 50,51% w kapitale i 50,51% w głosach.".

podstawa  
prawna:  
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji