nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2016-04-15 15:34:00
numer:  5/2016
temat:  Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. "Spółka" informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2016 r. otrzymał od Pana Edmunda Kozaka - Wiceprezesa Zarządu Spółki, zawiadomienie z dnia 15 kwietnia 2016 r. o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), zawiadamiam o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w spółce IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("IPO DK S.A.", "Spółka").

1. Zmiana udziału, której dotyczy zawiadomienie nastąpiła w wyniku dokonania przeksięgowania akcji w realizacji umowy sprzedaży z dnia 15 lipca 2015 r. (informacja o umowie została przekazana przez Spółkę raportem bieżącym nr 20/2015 w dniu 15 lipca 2015 r.). Przeksięgowanie akcji nastąpiło dnia 14 kwietnia 2016 r. 

2. Przed zmianą udziału posiadałem 119.000 akcji IPO DK S.A., których udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 2,16% i które uprawniały do wykonywania 119.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 2,16% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

3. Aktualnie posiadam 774.086 akcji IPO DK S.A., których udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 14,1% i które uprawniają do wykonywania 774.086 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,1% udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. Nie wykluczam zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

5. Nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadają akcje IPO DK S.A.

6. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.".

podstawa  
prawna:  
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji