nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2016-04-08 17:14:00
numer:  2/2016
temat:  Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2016 r. otrzymał od  INC S.A. zawiadomienie z dnia 8 kwietnia 2016 r. o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka INC S.A. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („IPO DK S.A.”) o więcej niż 1%.

1. Zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Raport bieżący o rejestracji nowej emisji spółka przekazała dnia 8.04.2016 r.

2. Po rejestracji, INC S.A. posiada 3.540.500 akcje IPO DK  S.A., dające 3.540.500 głosów, co stanowi 64,33% w kapitale i 64,33% w głosach. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.

3. Przed rejestracją akcji, INC S.A. posiadał 3.540.500 akcje IPO DK  S.A., dające 3.540.500 głosów, co stanowi 66,55% w kapitale i 66,55% w głosach na WZA.”

podstawa  
prawna:  
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji