nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2015-05-19 21:48:00
numer:  5/2015
temat:  Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 maja 2015 r. otrzymał od Pana Cezarego Nowosada, akcjonariusza Spółki, zawiadomienie z dnia 14 maja 2015 r. o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.nr 184 poz. 1539) informuje, iż w związku informacją przekazaną przez Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. w dniu 12.05.2015 roku o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie, obniżył się udział w prawie głosu posiadanych przeze mnie akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem wyżej opisanego podwyższenia kapitału posiadałem 92 080 akcji IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. co stanowiło 6,92% kapitału zakładowego tej Spółki oraz upoważniało do wykonania 92 080 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 6,92% ogólnej liczbie głosów. Po przekazaniu w/w informacji w dniu 12.01.2015 r. posiadam 92 080 akcji IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., co stanowi 1,73% kapitału zakładowego i upoważnia do wykonania 92 080 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 1,73% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje Spółki oraz nie istnieją osoby trzecie, z którymi zawarłem umowy, których przedmiotem byłoby przekazane uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji Emitenta.”

podstawa  
prawna:  
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji