nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2013-12-06 14:11:00
numer:  14/2013
temat:  Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2013 r. otrzymał od akcjonariusza, INVESTcon GROUP S.A., zawiadomienie z dnia 4 grudnia 2013 r. o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka INVESTcon GROUP S.A. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów w spółce IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (spółka notowana na NewConnect).

1. Zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku nabycia akcji spółki w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect. Transakcja kupna akcji w liczbie 4.642 sztuk skutkująca zmianą udziału o 1% nastąpiła dnia 29 listopada 2013 r.

2. Po nabyciu akcji, INVESTcon GROUP S.A. posiada 539.910 akcji spółki IPO Doradztwo Strategiczne S.A. dających 539.910 głosów (w tym 30.000 akcji imiennych serii C dających 30.000 głosów), co stanowi 40,59 % w kapitale oraz 40,59 % w głosach. Podmioty zależne INVESTcon GROUP S.A. nie posiadają akcji spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87. ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.

3. Przed nabyciem akcji, INVESTcon GROUP S.A. posiadał 535.268 akcji spółki IPO Doradztwo Strategiczne S.A. dających 535.268 głosów (w tym 30.000 akcji imiennych serii C dających 30.000 głosów), co stanowiło 40,25% w kapitale i 40,25 % w głosach.

Według ostatniej upublicznionej informacji związanej ze zmianą udziału w głosach INVESTcon GROUP S.A. posiadał 522.608 akcji spółki IPO Doradztwo Strategiczne S.A. dających 522.608 głosów (w tym 30.000 akcji imiennych serii C dających 30.000 głosów), co stanowiło 40,20 % w kapitale i 40,20 % w głosach (przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kwotę 3.000 zł; po rejestracji ww. podwyższenia – raport z dnia 24.05.2013 – stanowiło to 39,29% w kapitale i głosach).”

podstawa  
prawna:  
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji