nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2013-01-16 11:36:00
numer:  2/2013
temat:  Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. informuje, iż w dniu 16 stycznia 2013 roku do Spółki wpłynęło od akcjonariusza, INVESTcon GROUP S.A., zawiadomienie o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka INVESTcon GROUP S.A. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów w spółce IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (spółka notowana na NewConnect).
1. Zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku nabycia akcji spółki w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect. Transakcja kupna akcji w liczbie 1.300 sztuk skutkująca zmianą udziału o 1 % nastąpiła dnia 9 stycznia 2013 r.
2. Po nabyciu akcji, INVESTcon GROUP S.A. posiada 522.608 akcji spółki IPO Doradztwo Strategiczne S.A. dających 522.608 głosów (w tym 30.000 akcji imiennych serii C dających 30.000 głosów), co stanowi 40,20 % w kapitale oraz 40,20 % w głosach. Podmioty zależne INVESTcon GROUP S.A. nie posiadają akcji spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.
3. Przed nabyciem akcji, INVESTcon GROUP S.A. posiadał 521.308 akcji spółki IPO Doradztwo Strategiczne S.A. dających 521.308 głosów (w tym 30.000 akcji imiennych serii C dających 30.000 głosów), co stanowiło 40,10 % w kapitale i 40,10 % w głosach.
Według ostatniej upublicznionej informacji związanej ze zmianą udziału w głosach (raport bieżący spółki z dnia 21.11.2012 r. INVESTcon GROUP S.A. posiadał 508.510 akcji spółki IPO Doradztwo Strategiczne S.A. dających 508.510 głosów (w tym 30.000 akcji imiennych serii C dających 30.000 głosów), co stanowiło 39,11 % w kapitale i 39,11 % w głosach."

podstawa  
prawna:  
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie