nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2012-11-21 14:45:00
numer:  5/2012
temat:  Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. informuje, iż w dniu 20 listopada 2012 r. do Spółki wpłynęło od akcjonariusza, INVESTcon GROUP S.A., zawiadomienie o następującej treści: "Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka INVESTcon GROUP S.A. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w spółce IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (spółka notowana na NewConnect). 1. Zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki IPO Doradztwo Strategiczne w drodze emisji akcji serii C – raport bieżący IPO Doradztwo Strategiczne S.A. z dnia 16 listopada 2012 r. 2. Po rejestracji, INVESTcon GROUP S.A. posiada 508.510 akcji spółki IPO Doradztwo Strategiczne S.A. dających 508.510 głosów (w tym 30.000 akcji imiennych serii D dających 30.000 głosów i 478.510 akcji na okaziciela dających 478.510 głosów), co stanowi 39,16% w kapitale oraz 39,16% w głosach. Podmioty zależne INVESTcon GROUP S.A. nie posiadają akcji spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej. 3. Przed rejestracją, INVESTcon GROUP S.A. posiadał taką sama liczbę akcji, dających tyle samo głosów, co stanowiło 41,34% w kapitale i 43,34% w głosach."

podstawa  
prawna:  
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji