nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zawarcie umowy na oferowanie obligacji i doradztwo przy emisji".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2014-03-17 14:14:00
numer:  8/2014
temat:  Zawarcie umowy na oferowanie obligacji i doradztwo przy emisji
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Doradca) informuje, iż w dniu 17 marca 2014 r. powziął informację o podpisaniu przez wszystkie strony umowy na oferowanie obligacji w ofercie niepublicznej oraz na doradztwo przy emisji obligacji (Umowa). Umowa została zawarta pomiędzy Doradcą, spółką z branży rozrywkowej (Zleceniodawca) oraz INVISTA Dom Maklerski S.A. (INVISTA DM).

Przedmiotem Umowy jest zlecenie przez Zleceniodawcę łącznie Doradcy oraz INVISTA DM czynności w ramach projektu polegającego na emisji przez Zleceniodawcę obligacji i wprowadzeniu tych obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu, w tym do pośrednictwa w proponowaniu przez Zleceniodawcę objęcia obligacji w trybie niepublicznej oferty. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, a w zakresie dotyczącym zlecenia czynności związanych z emisją obligacji w trybie oferty niepublicznej wchodzi w życie i wiąże strony z chwilą złożenia przez Zleceniodawcę oświadczenia obejmującego wniosek o podjęcie wymienionych czynności. Termin wykonania czynności, o których mowa powyżej został ustalony do dnia 30 czerwca 2014 r.

podstawa  
prawna:  
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".