nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2014-06-28 09:43:00
numer:  19/2014
temat:  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 27 czerwca 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od podejmowania następujących uchwał:
- uchwała w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki wymieniona w punkcie 10 planowanego porządku obrad – odstąpienie nastąpiło w związku z faktem, iż Pan Cezary Nowosad złożył w dniu 9 czerwca 2014 roku rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 26 czerwca 2014 roku;
- uchwała w sprawie uchylenia programu motywacyjnego przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 6 z dnia 13 lutego 2013 roku oraz przyjęcia nowego programu motywacyjnego, wymieniona w punkcie 11 planowanego porządku obrad;
- uchwała w  sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, wymieniona w punkcie 12 porządku obrad;
- uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji nowej serii, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej serii do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wymieniona w punkcie 13 porządku obrad.

Jednocześnie nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

podstawa  
prawna:  
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki   Uchwaly_podjete_przez_ZWZ_w_dniu_27.06.2014.pdf