nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2012-11-16 09:19:00
numer:  18/2012
temat:  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (IPO DS, Spółka) informuje, iż w dniu 15 listopada 2012 roku powziął informację o rejestracji w dniu 10 listopada 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.000 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej zostało zrealizowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Akcje serii C zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C, pozbawienia prawa obrotu dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcje serii C Spółki zostały wyemitowane w związku z realizacją programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki przyjętego na mocy Uchwały 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO DS z dnia 29 czerwca 2010 r. Akcje serii C zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej 7 osobom. Akcje, o których mowa powyżej zostały objęte przez ww. osoby w dniu 6 października 2011 roku.

Po zarejestrowaniu przedmiotowego podwyższenia, kapitał zakładowy IPO DS wynosi 130.000 zł i dzieli się na 1.300.000 akcji, z których przysługuje prawo do 1.300.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Struktura kapitału zakładowego Emitenta po rejestracji podwyższenia przedstawia się następująco:
• 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
• 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
• 30.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
• 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda
• 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

podstawa  
prawna:  
§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".